Nhất Thiền Tiểu Hòa Thượng - Lặng Nhìn Cuộc Sống (2019) Nhất Thiền Tiểu Hòa Thượng là câu chuyện hàng ngày đầy thiền vị, thâm thúy và hài hước qua góc nhìn của tiểu hoà thượng Nhất Thiền và sư phụ A Đấu. Nhất Thiền một tiểu hoà thượng 6 tuổi, thông minh đáng yêu, nghịch ngợm cơ trí, cậu rất thích hỏi sư phụ 1001 câu hỏi tại sao, mỗi lần như thế lão hoà thượng A Đấu đều sẽ giảng cho cậu một đạo lý, dạy Nhất Thiền trưởng thành.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Nhất Thiền Tiểu Hòa Thượng - Lặng Nhìn Cuộc Sống (2019)

[Nhất Thiền Tiểu Hòa Thượng - Lặng Nhìn Cuộc Sống (2019)]

  • [stt/Tập 129 / 129]
  • Hài Hước
  • 3/16/2019
[stt/Tập 129 / 129] [info] [+] Nhất Thiền Tiểu Hòa Thượng [/info] [nd]Nhất Thiền Tiểu Hòa Thượng là câu chuyện hàng ngày đầy thiền vị, thâm thúy và hài hước qua góc nhìn của tiểu hoà thượng Nhất Thiền và sư phụ A Đấu. Nhất Thiền một tiểu hoà thượng 6 tuổi, thông minh đáng yêu, nghịch ngợm cơ trí, cậu rất thích hỏi sư phụ 1001 câu hỏi tại sao, mỗi lần như thế lão hoà thượng A Đấu đều sẽ giảng cho cậu một đạo lý, dạy Nhất Thiền trưởng thành.[/nd] [001|https://www.youtube.com/watch?v=dziSmxt7RBU] [002|https://www.youtube.com/watch?v=cyhtlgXlNZw] [003|https://www.youtube.com/watch?v=n9x3rxQ9uRY] [004|https://www.youtube.com/watch?v=r47OoYA7TpE] [005|https://www.youtube.com/watch?v=sC4QF-q7-PE] [006|https://www.youtube.com/watch?v=INXniw2w7Ik] [007|https://www.youtube.com/watch?v=kyxtXtEb878] [008|https://www.youtube.com/watch?v=JaiYLEhBowM] [009|https://www.youtube.com/watch?v=maO8SsdrQwU] [010|https://www.youtube.com/watch?v=uBBJzYWf1pQ] [011|https://www.youtube.com/watch?v=nseI_2b-2TQ] [012|https://www.youtube.com/watch?v=GyIlt2-RaTk] [013|https://www.youtube.com/watch?v=x1NId7_EJwM] [014|https://www.youtube.com/watch?v=EW7c6ZjlEEc] [015|https://www.youtube.com/watch?v=RNwWKOMiVpg] [016|https://www.youtube.com/watch?v=Ras5T5Rc6Us] [017|https://www.youtube.com/watch?v=-KsTY7ESGqQ] [018|https://www.youtube.com/watch?v=tZzTTIHGopU] [019|https://www.youtube.com/watch?v=_j6ezt-qZys] [020|https://www.youtube.com/watch?v=dwEbLONIIZU] [021|https://www.youtube.com/watch?v=dxYE3aOCSMU] [022|https://www.youtube.com/watch?v=E5v3fjqHZl4] [023|https://www.youtube.com/watch?v=fudF2utxXXQ] [024|https://www.youtube.com/watch?v=26brWHh4URQ] [025|https://www.youtube.com/watch?v=k5t7RQ1TNvw] [026|https://www.youtube.com/watch?v=j0lO1YfaGmM] [027|https://www.youtube.com/watch?v=qtczGNx5nq0] [028|https://www.youtube.com/watch?v=oetLkNqMLZ4] [029|https://www.youtube.com/watch?v=6ztc2-1DdQA] [030|https://www.youtube.com/watch?v=RTfML3HcSKM] [031|https://www.youtube.com/watch?v=YPVqi0sPzZc] [032|https://www.youtube.com/watch?v=Xm93TxWAfLQ] [033|https://www.youtube.com/watch?v=A6LmYIthAwA] [034|https://www.youtube.com/watch?v=-oqFvhqOzh0] [035|https://www.youtube.com/watch?v=M3Yf36IqFxE] [036|https://www.youtube.com/watch?v=xEE1CnHrtcc] [037|https://www.youtube.com/watch?v=8AzV2PkinTk] [038|https://www.youtube.com/watch?v=JWmce7a-vqA] [039|https://www.youtube.com/watch?v=v3t693jeAcA] [040|https://www.youtube.com/watch?v=VzaVEsk4MQc] [041|https://www.youtube.com/watch?v=XHcp4DoG3DM] [042|https://www.youtube.com/watch?v=zzvCUfZRnq0] [043|https://www.youtube.com/watch?v=_2RQWOpQDWQ] [044|https://www.youtube.com/watch?v=p0353By-9ko] [045|https://www.youtube.com/watch?v=kpBdf9YG-Ys] [046|https://www.youtube.com/watch?v=o1k39tup1-8] [047|https://www.youtube.com/watch?v=MhoyfoBjw3s] [048|https://www.youtube.com/watch?v=L97oG2WGySc] [049|https://www.youtube.com/watch?v=W3eS0bf1etk] [050|https://www.youtube.com/watch?v=zBk-NAQzwtw] [051|https://www.youtube.com/watch?v=610syhFCsIw] [052|https://www.youtube.com/watch?v=teRUatSEhSM] [053|https://www.youtube.com/watch?v=4mojKxL98Ks] [054|https://www.youtube.com/watch?v=dxIFGRHBOA8] [055|https://www.youtube.com/watch?v=n6JPsEILkJo] [056|https://www.youtube.com/watch?v=fpperpWFM1g] [057|https://www.youtube.com/watch?v=fbGSKp7D5_Y] [058|https://www.youtube.com/watch?v=KNpyr4vnLJs] [059|https://www.youtube.com/watch?v=eqthomZG1qg] [060|https://www.youtube.com/watch?v=thCe2Pantqo] [061|https://www.youtube.com/watch?v=2C66vGLIqBw] [062|https://www.youtube.com/watch?v=DUG7ILb_VJs] [063|https://www.youtube.com/watch?v=ZDRMAA98t7w] [064|https://www.youtube.com/watch?v=XKtTOOKVucM] [065|https://www.youtube.com/watch?v=QUr1eLOsa-U] [066|https://www.youtube.com/watch?v=AWJL80f3UC0] [067|https://www.youtube.com/watch?v=8nNXSiNcj4g] [068|https://www.youtube.com/watch?v=_OBjMbkAHh0] [069|https://www.youtube.com/watch?v=zFwtMJ1JuUE] [070|https://www.youtube.com/watch?v=dKXkS2loHt4] [071|https://www.youtube.com/watch?v=jDl47-wEFVQ] [072|https://www.youtube.com/watch?v=g2a5wEmX0LQ] [073|https://www.youtube.com/watch?v=frbxd8fIuVg] [074|https://www.youtube.com/watch?v=DRPAXl6YvWY] [075|https://www.youtube.com/watch?v=6ZGD9k16Xt4] [076|https://www.youtube.com/watch?v=KlcXGomEPs4] [077|https://www.youtube.com/watch?v=nSMjABJmnzE] [078|https://www.youtube.com/watch?v=-EoU_fPb-zc] [079|https://www.youtube.com/watch?v=ApR-KWm07Pw] [080|https://www.youtube.com/watch?v=HzZDSvQGu7w] [081|https://www.youtube.com/watch?v=FFTmGAJVf1A] [082|https://www.youtube.com/watch?v=mDWAM5JxrQU] [083|https://www.youtube.com/watch?v=4tcjXMqRMps] [084|https://www.youtube.com/watch?v=73oVFUn5bkA] [085|https://www.youtube.com/watch?v=c6EbYC9_8KU] [086|https://www.youtube.com/watch?v=7upTAq4dhYM] [087|https://www.youtube.com/watch?v=MRuUHxjMdbg] [088|https://www.youtube.com/watch?v=FWXjRQWIHxU] [089|https://www.youtube.com/watch?v=uITHJtyQJ3E] [090|https://www.youtube.com/watch?v=ubZF8_UagFc] [091|https://www.youtube.com/watch?v=syXhKfOGkCw] [092|https://www.youtube.com/watch?v=_nvbXEHlL44] [093|https://www.youtube.com/watch?v=hBwOFzpEgEc] [094|https://www.youtube.com/watch?v=4zwTABTJvfE] [095|https://www.youtube.com/watch?v=_I0BOSwZ720] [096|https://www.youtube.com/watch?v=PUiY8MQwl4I] [097|https://www.youtube.com/watch?v=eoBkhmkMzlo] [098|https://www.youtube.com/watch?v=QgHfKz7E5Dc] [099|https://www.youtube.com/watch?v=vorULOeksMA] [100|https://www.youtube.com/watch?v=uo7bOSWlHK4] [101|https://www.youtube.com/watch?v=5RAFmrNTeV0] [102|https://www.youtube.com/watch?v=U22_uf3I5og] [103|https://www.youtube.com/watch?v=nJqEZQsv4YQ] [104|https://www.youtube.com/watch?v=Xi4dCi7yGyk] [105|https://www.youtube.com/watch?v=H5SCU5S7WKU] [106|https://www.youtube.com/watch?v=a6o-l52bNEM] [107|https://www.youtube.com/watch?v=6Cn1BlVQ0fw] [108|https://www.youtube.com/watch?v=Lds1XHnsZkk] [109|https://www.youtube.com/watch?v=ZlP5_TUOPLQ] [110|https://www.youtube.com/watch?v=XXEOBMTpNaM] [111|https://www.youtube.com/watch?v=sthC3SPBDG0] [112|https://www.youtube.com/watch?v=Lzf1danAs3Q] [113|https://www.youtube.com/watch?v=h3Xz_5pNs7o] [114|https://www.youtube.com/watch?v=NXyQOsnqjaE] [115|https://www.youtube.com/watch?v=Sib634yPhCQ] [116|https://www.youtube.com/watch?v=FfWagOMYP2E] [117|https://www.youtube.com/watch?v=yts0aQCVn-o] [118|https://www.youtube.com/watch?v=YFD46duTFXg] [119|https://www.youtube.com/watch?v=_NsAsh2jCoY] [120|https://www.youtube.com/watch?v=iryKCcR1g3o] [121|https://www.youtube.com/watch?v=9jX2XnbVG0A] [122|https://www.youtube.com/watch?v=wP9sIMd9I-g] [123|https://www.youtube.com/watch?v=oeryg4VQPJ0] [124|https://www.youtube.com/watch?v=umGtcKIF2uo] [125|https://www.youtube.com/watch?v=DmBE6fla3TY] [126|https://www.youtube.com/watch?v=JqEY-xTem8s] [127|https://www.youtube.com/watch?v=rg5Esgac0IA] [128|https://www.youtube.com/watch?v=sYEy20TN6fw] [129|https://www.youtube.com/watch?v=urnTeNmTbrk]

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Nhất Thiền Tiểu Hòa Thượng - Lặng Nhìn Cuộc Sống (2019) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Nhất Thiền Tiểu Hòa Thượng - Lặng Nhìn Cuộc Sống (2019) Kho Phim Plus
Nhất Thiền Tiểu Hòa Thượng - Lặng Nhìn Cuộc Sống (2019) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Nhất Thiền Tiểu Hòa Thượng - Lặng Nhìn Cuộc Sống (2019) Full HD Kho Phim Plus
Nhất Thiền Tiểu Hòa Thượng - Lặng Nhìn Cuộc Sống (2019) Phụ Đề Kho Phim Plus
Nhất Thiền Tiểu Hòa Thượng - Lặng Nhìn Cuộc Sống (2019) Tập Mới Kho Phim Plus
Nhất Thiền Tiểu Hòa Thượng - Lặng Nhìn Cuộc Sống (2019) Bản Đẹp Kho Phim Plus
Nhất Thiền Tiểu Hòa Thượng - Lặng Nhìn Cuộc Sống (2019) Phụ Đề Kho Phim Plus
Nhất Thiền Tiểu Hòa Thượng - Lặng Nhìn Cuộc Sống (2019) Tập Cuối Kho Phim Plus