Vua Trò Chơi Phần 2: Đấu Bài - Yu Gi Oh! Duel Monsters: King of Games (2000) Yu-Gi-Oh! Duel Monsters: King of Games là phần tiếp theo của Yu-Gi-Oh! First Series. Yami Yugi ra đời vào lúc Yugi hoàn thành trò chơi ngàn năm. Cậu xuất hiện và giúp chú nhóc Yugi.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Vua Trò Chơi Phần 2: Đấu Bài - Yu Gi Oh! Duel Monsters: King of Games (2000)

[Vua Trò Chơi Phần 2: Đấu Bài - Yu Gi Oh! Duel Monsters: King of Games (2000)]

[stt/Tập 224 / 224] [info] [+] Vua Trò Chơi Đế Vương Quái Thú [/info] [ss] [Phần 1;/2019/07/vua-tro-choi-phan-1.html] [Phần 2;#*] [Phần 3;/2019/07/vua-tro-choi-phan-3.html] [Phần 4;/2019/07/vua-tro-choi-phan-4.html] [Phần 5;/2019/07/vua-tro-choi-phan-5.html] [Phần 6;/2019/07/vua-tro-choi-phan-6.html] [Phần 7;/2019/07/vua-tro-choi-phan-7.html] [/ss] [nd] Yu-Gi-Oh! Duel Monsters là phần tiếp theo của Yu-Gi-Oh! First Series
Yami Yugi ra đời vào lúc Yugi hoàn thành trò chơi ngàn năm. Cậu xuất hiện và giúp chú nhóc Yugi. Từ lúc đối đầu với Bakura, Yugi phát hiện rằng Yami Yugi chính là nhân cách thứ hai của mình. Và trên đảo Pegasus, sau khi hạ gục Pegasus, Yami Yugi đã được Pegasus nói về sự tà ác của các bảo vật ngàn năm. Yami Yugi muốn tìm về quá khứ của mình.

Season1 : Duelist Kingdom ( Từ tập 1 - 49 xoay quanh cuộc đấu thi đấu bài trên đảo của Pegasus )

Season2 : Battle City Tournament (Từ tập 50 - 97)

Season3 : Enter the Shadow Realm (Từ tập 98 - 144)

Season 4: Waking the Dragons (Từ tập 145 - 184 )

Season 5 (Phần Kết) : Yu-Gi-Oh! Dawn of the Duel (Từ 186 -225) [/nd] [001|https://www.fembed.com/v/8g9z533xy9d] [002|https://www.fembed.com/v/2w9mnkkdlv6] [003|https://www.fembed.com/v/1xoqx771x94] [004|https://www.fembed.com/v/pm95jmm-8ol] [005|https://www.fembed.com/v/05olxkk7no6] [006|https://www.fembed.com/v/80oengge7oj] [007|https://www.fembed.com/v/54oy544yx9l] [008|https://www.fembed.com/v/p6ognwwxx9j] [009|https://www.fembed.com/v/zyvnx3308o1] [010|https://www.fembed.com/v/4d9jxee4yo1] [011|https://www.fembed.com/v/6mo2jmm-dvr] [012|https://www.fembed.com/v/1lo6jll6l95] [013|https://www.fembed.com/v/7qv7jqq7wvg] [014|https://www.fembed.com/v/4lo0jllyx9q] [015|https://www.fembed.com/v/dw9rx006p9g] [016|https://www.fembed.com/v/8xopx553qv7] [017|https://www.fembed.com/v/3q91jppx29y] [018|https://www.fembed.com/v/pm95jmm48ol] [019|https://www.fembed.com/v/dw9rx32mp9g] [020|https://www.fembed.com/v/05olxkkyno6] [021|https://www.fembed.com/v/54oy544kx9l] [022|https://www.fembed.com/v/40ox5221yv8] [023|https://www.fembed.com/v/p6ognwwmx9j] [024|https://www.fembed.com/v/zyvnx3388o1] [025|https://www.fembed.com/v/4d9jxeelyo1] [026|https://www.fembed.com/v/6mo2jmm8dvr] [027|https://www.fembed.com/v/2w9mn300lv6] [028|https://www.fembed.com/v/5j94jkkdx90] [029|https://www.fembed.com/v/yxv3jmm7qol] [030|https://www.fembed.com/v/7qo7jqqpwog] [031|https://www.fembed.com/v/1xoqxdkkx94] [032|https://www.fembed.com/v/4l90jll2xvq] [033|https://www.fembed.com/v/8x9px554qo7] [034|https://www.fembed.com/v/3qv1jpp42vy] [035|https://www.fembed.com/v/mz9k-22j1vq] [036|https://www.fembed.com/v/8xopx7zkqv7] [037|https://www.fembed.com/v/2wvmnkkjlo6] [038|https://www.fembed.com/v/pmv5jmm089l] [039|https://www.fembed.com/v/549y544zxvl] [040|https://www.fembed.com/v/05olxeddno6] [041|https://www.fembed.com/v/409x522kyo8] [042|https://www.fembed.com/v/en983jj10v1] [043|https://www.fembed.com/v/p69gnwwjxvj] [044|https://www.fembed.com/v/zyonx33j891] [045|https://www.fembed.com/v/7zv-j0022ox] [046|https://www.fembed.com/v/pm95jj8g8ol] [047|https://www.fembed.com/v/4dvjxeejy91] [048|https://www.fembed.com/v/6m92jmm6dor] [049|https://www.fembed.com/v/5jv4jkkyxv0] [050|https://www.fembed.com/v/1lv6jll8lo5] [051|https://www.fembed.com/v/7q97jqqgw9g] [052|https://www.fembed.com/v/05olxx0qno6] [053|https://www.fembed.com/v/8gvdwddnpoy] [054|https://www.fembed.com/v/dworx002pog] [055|https://www.fembed.com/v/4lv0jllqxoq] [056|https://www.fembed.com/v/3qo1jpp52oy] [057|https://www.fembed.com/v/mzvk-2201oq] [058|https://www.fembed.com/v/7z9-j-ww2vx] [059|https://www.fembed.com/v/1xvqx77mxo4] [060|https://www.fembed.com/v/pmo5jmmx8vl] [061|https://www.fembed.com/v/80vengg-7vj] [062|https://www.fembed.com/v/54vy544gxol] [063|https://www.fembed.com/v/40vx5228y98] [064|https://www.fembed.com/v/env83jjn0o1] [065|https://www.fembed.com/v/7yow5mmxxoj] [066|https://www.fembed.com/v/4dojxeedyv1] [067|https://www.fembed.com/v/4d9jxk66yo1] [068|https://www.fembed.com/v/yx93jmmpqvl] [069|https://www.fembed.com/v/5jo4jkk2xo0] [070|https://www.fembed.com/v/8godwddzp9y] [071|https://www.fembed.com/v/4lo0jlldx9q] [072|https://www.fembed.com/v/2w9mn3prlv6] [073|https://www.fembed.com/v/8xopx55wqv7] [074|https://www.fembed.com/v/3q91jpp029y] [075|https://www.fembed.com/v/mzok-22x19q] [076|https://www.fembed.com/v/8g9z533ky9d] [077|https://www.fembed.com/v/5jo4jew4xo0] [078|https://www.fembed.com/v/2w9mnkkglv6] [079|https://www.fembed.com/v/1xoqx773x94] [080|https://www.fembed.com/v/pm95jmmk8ol] [081|https://www.fembed.com/v/05olxkk8no6] [082|https://www.fembed.com/v/dw9rx3zgp9g] [083|https://www.fembed.com/v/54oy5441x9l] [084|https://www.fembed.com/v/40ox522pyv8] [085|https://www.fembed.com/v/p6ognww5x9j] [086|https://www.fembed.com/v/7z9-j0042vx] [087|https://www.fembed.com/v/6mo2jmmrdvr] [088|https://www.fembed.com/v/yx93jmmrqvl] [089|https://www.fembed.com/v/5jo4jkk1xo0] [090|https://www.fembed.com/v/1lo6jllql95] [091|https://www.fembed.com/v/7qv7jqqlwvg] [092|https://www.fembed.com/v/8godwdd1p9y] [093|https://www.fembed.com/v/8g9z514gy9d] [094|https://www.fembed.com/v/4lo0jll3x9q] [095|https://www.fembed.com/v/8xopx551qv7] [096|https://www.fembed.com/v/mzok-22w19q] [097|https://www.fembed.com/v/8g9z533dy9d] [098|https://www.fembed.com/v/1xoqx77zx94] [099|https://www.fembed.com/v/3qo1zw8229y] [100|https://www.fembed.com/v/mzvkl7r51oq] [101|https://www.fembed.com/v/8gozq4ylyod] [102|https://www.fembed.com/v/1xvqlk-5xo4] [103|https://www.fembed.com/v/pmo5735r8vl] [104|https://www.fembed.com/v/05vlldp5nv6] [105|https://www.fembed.com/v/80vep83r79j] [106|https://www.fembed.com/v/54vyq38lxol] [107|https://www.fembed.com/v/40vxqy-ly98] [108|https://www.fembed.com/v/env8r7540o1] [109|https://www.fembed.com/v/p6vgk86-xoj] [110|https://www.fembed.com/v/zy9nlrk58v1] [111|https://www.fembed.com/v/7zo-rwgm2ox] [112|https://www.fembed.com/v/7yowqe-yxoj] [113|https://www.fembed.com/v/4doj2605y91] [114|https://www.fembed.com/v/yx934wx2qvl] [115|https://www.fembed.com/v/1lo6d4y3l95] [116|https://www.fembed.com/v/7qv70654w9g] [117|https://www.fembed.com/v/4lo0kwn7xvq] [118|https://www.fembed.com/v/dw9rlz-rp9g] [119|https://www.fembed.com/v/8xope2-dq97] [120|https://www.fembed.com/v/3q91zw8d2vy] [121|https://www.fembed.com/v/1xoqxdm2x94] [122|https://www.fembed.com/v/mzokl7r119q] [123|https://www.fembed.com/v/pm9573518ol] [124|https://www.fembed.com/v/1xoqlk-0x94] [125|https://www.fembed.com/v/80oep8367vj] [126|https://www.fembed.com/v/54oyq38dx9l] [127|https://www.fembed.com/v/40oxqy-7yv8] [128|https://www.fembed.com/v/eno8r756091] [129|https://www.fembed.com/v/zyvnlrk68o1] [130|https://www.fembed.com/v/7z9-rwg329x] [131|https://www.fembed.com/v/7y9wqe-6x9j] [132|https://www.fembed.com/v/4d9j260pyv1] [133|https://www.fembed.com/v/6mo23wy0d9r] [134|https://www.fembed.com/v/yx934wxxqvl] [135|https://www.fembed.com/v/1lo6d4yyl95] [136|https://www.fembed.com/v/7qv70655w9g] [137|https://www.fembed.com/v/dw9rlz--p9g] [138|https://www.fembed.com/v/3q91zw882vy] [139|https://www.fembed.com/v/mzokl7rr19q] [140|https://www.fembed.com/v/8g9zq4yyy9d] [141|https://www.fembed.com/v/2w9ml011lo6] [142|https://www.fembed.com/v/pm9573558ol] [143|https://www.fembed.com/v/05olldppno6] [144|https://www.fembed.com/v/80oep8337vj] [145|https://www.fembed.com/v/54oyq388x9l] [146|https://www.fembed.com/v/40oxqy--yv8] [147|https://www.fembed.com/v/eno8r755091] [148|https://www.fembed.com/v/zyvnlrkk8o1] [149|https://www.fembed.com/v/7z9-rwgg29x] [150|https://www.fembed.com/v/7y9wqe--x9j] [151|https://www.fembed.com/v/4d9j2600yv1] [152|https://www.fembed.com/v/6mo23wyyd9r] [153|https://www.fembed.com/v/yxv34wx4qol] [154|https://www.fembed.com/v/5j946w56xo0] [155|https://www.fembed.com/v/1l96d4ydlv5] [156|https://www.fembed.com/v/7qo70650wvg] [157|https://www.fembed.com/v/8g9dr8grpoy] [158|https://www.fembed.com/v/4l90kwnkxoq] [159|https://www.fembed.com/v/dwvrlz-lpvg] [160|https://www.fembed.com/v/8x9pe2-eqv7] [161|https://www.fembed.com/v/3qv1zw8z2oy] [162|https://www.fembed.com/v/mz9kl7rl1vq] [163|https://www.fembed.com/v/2wvml01ll96] [164|https://www.fembed.com/v/1x9qlk-lxv4] [165|https://www.fembed.com/v/pmv5735789l] [166|https://www.fembed.com/v/059lldpln96] [167|https://www.fembed.com/v/549yq38qxvl] [168|https://www.fembed.com/v/809ep83p7oj] [169|https://www.fembed.com/v/en98r75r0v1] [170|https://www.fembed.com/v/p69gk86kxvj] [171|https://www.fembed.com/v/7zv-rwgr2vx] [172|https://www.fembed.com/v/7yvwqe-qxvj] [173|https://www.fembed.com/v/yxo34wxjq9l] [174|https://www.fembed.com/v/6m923wy3dvr] [175|https://www.fembed.com/v/1lv6d4yjlo5] [176|https://www.fembed.com/v/7q97065jwog] [177|https://www.fembed.com/v/8gvdr8gwp9y] [178|https://www.fembed.com/v/4lv0kwnjx9q] [179|https://www.fembed.com/v/dworlz-xpog] [180|https://www.fembed.com/v/8xvpe2-xqo7] [181|https://www.fembed.com/v/mzvkl7r-1oq] [182|https://www.fembed.com/v/3qo1zw8j29y] [183|https://www.fembed.com/v/8gozq4y5yod] [184|https://www.fembed.com/v/2woml01nlv6] [185|https://www.fembed.com/v/1xvqlk-xxo4] [186|https://www.fembed.com/v/pmo5735j8vl] [187|https://www.fembed.com/v/05vlldpxnv6] [188|https://www.fembed.com/v/80vep83n79j] [189|https://www.fembed.com/v/54vyq385xol] [190|https://www.fembed.com/v/40vxqy-5y98] [191|https://www.fembed.com/v/env8r7530o1] [192|https://www.fembed.com/v/p6vgk86nxoj] [193|https://www.fembed.com/v/7yowqe-5xoj] [194|https://www.fembed.com/v/4doj260xy91] [195|https://www.fembed.com/v/yx934wx8qvl] [196|https://www.fembed.com/v/5jo46w58xv0] [197|https://www.fembed.com/v/1lo6d4ywl95] [198|https://www.fembed.com/v/7qv70658w9g] [199|https://www.fembed.com/v/8godr8g-pvy] [200|https://www.fembed.com/v/4lo0kwn8xvq] [201|https://www.fembed.com/v/8xope2-kq97] [202|https://www.fembed.com/v/3q91zw8e2vy] [203|https://www.fembed.com/v/mzokl7rd19q] [204|https://www.fembed.com/v/2w9ml01rlo6] [205|https://www.fembed.com/v/1xoqlk-2x94] [206|https://www.fembed.com/v/80oep83w7vj] [207|https://www.fembed.com/v/54oyq380x9l] [208|https://www.fembed.com/v/eno8r758091] [209|https://www.fembed.com/v/p6ogk863x9j] [210|https://www.fembed.com/v/zyvnlrkp8o1] [211|https://www.fembed.com/v/4d9j2607yv1] [212|https://www.fembed.com/v/6mo23wyed9r] [213|https://www.fembed.com/v/1lo6d4y0l95] [214|https://www.fembed.com/v/7qv7065rw9g] [215|https://www.fembed.com/v/4lo0kwn5xvq] [216|https://www.fembed.com/v/dw9rlz-yp9g] [217|https://www.fembed.com/v/8xope2-yq97] [218|https://www.fembed.com/v/3q91zw832vy] [219|https://www.fembed.com/v/mzokl7ry19q] [220|https://www.fembed.com/v/1xoqlk-yx94] [221|https://www.fembed.com/v/pm95735d8ol] [222|https://www.fembed.com/v/05olldpnno6] [223|https://www.fembed.com/v/80oep8327vj] [224|https://www.fembed.com/v/40oxqy-4yv8]

Được Tài Trợ

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Vua Trò Chơi Phần 2: Đấu Bài - Yu Gi Oh! Duel Monsters: King of Games (2000) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Vua Trò Chơi Phần 2: Đấu Bài - Yu Gi Oh! Duel Monsters: King of Games (2000) Kho Phim Plus
Vua Trò Chơi Phần 2: Đấu Bài - Yu Gi Oh! Duel Monsters: King of Games (2000) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Vua Trò Chơi Phần 2: Đấu Bài - Yu Gi Oh! Duel Monsters: King of Games (2000) Full HD Kho Phim Plus
Vua Trò Chơi Phần 2: Đấu Bài - Yu Gi Oh! Duel Monsters: King of Games (2000) Phụ Đề Kho Phim Plus