Vua Trò Chơi Phần 3: Kế Thừa - Yu Gi Oh! Gx (2004) Cốt truyện xảy ra vào 10 năm sau của Yu-Gi-Oh phần đầu. Lúc này Yugi Muto đã trở thành một tượng đài bất diệt trong làng bài ma thuật. Nhân vật chính của series là Yuki Judai, một thiếu niên đam mê bài ma thuật quyết tâm trở thành Vua đấu bài.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Vua Trò Chơi Phần 3: Kế Thừa - Yu Gi Oh! Gx (2004)

[Vua Trò Chơi Phần 3: Kế Thừa - Yu Gi Oh! Gx (2004)]

[stt/Tập 180 / 180] [info] [+] Vua Trò Chơi Phần 3 Kế Thừa [/info] [ss] [Phần 1;/2019/07/vua-tro-choi-phan-1.html] [Phần 2;/2019/07/vua-tro-choi-phan-2.html] [Phần 3;#*] [Phần 4;/2019/07/vua-tro-choi-phan-4.html] [Phần 5;/2019/07/vua-tro-choi-phan-5.html] [Phần 6;/2019/07/vua-tro-choi-phan-6.html] [Phần 7;/2019/07/vua-tro-choi-phan-7.html] [/ss] [nd]Cốt truyện xảy ra vào 10 năm sau của Yu-Gi-Oh phần đầu. Lúc này Yugi Muto đã trở thành một tượng đài bất diệt trong làng bài ma thuật. Nhân vật chính của series là Yuki Judai, một thiếu niên đam mê bài ma thuật quyết tâm trở thành Vua đấu bài. Cậu tham dự kỳ thi tuyển vào học viện đào tạo bài thủ Duel Academy và được xếp vào nhà Osiris Red. Tại học viện, Judai làm quen được nhiều bạn mới như cậu bạn Sho, Misawa của nhà Ra Yellow, cô nàng Asuka Tenjouin của nhà Obelisk Blue…. và cả đối thủ mới như quý công tử Manjoume kiêu ngạo.

Yu-Gi-Oh! GX sẽ dẫn dắt người xem qua 3 năm học của Yuki Judai cùng nhóm bạn. Qua từng thời kỳ, nhóm bạn phải đối đầu với những âm mưu, những kẻ thù và những mối nguy hiểm khác nhau để rồi từng bước dần trường thành, trở thành những bài thủ chân chính cự phách.[/nd] [001|https://www.fembed.com/v/dw9rlxk7p9g] [002|https://www.fembed.com/v/3q91zj-42vy] [003|https://www.fembed.com/v/8g9zq5xmy9d] [004|https://www.fembed.com/v/2w9mlndjlo6] [005|https://www.fembed.com/v/1xoqlx16x94] [006|https://www.fembed.com/v/pm957j-08ol] [007|https://www.fembed.com/v/4lo0j6r4x9q] [008|https://www.fembed.com/v/80oepnej7vj] [009|https://www.fembed.com/v/54oyq5yzx9l] [010|https://www.fembed.com/v/40oxq5ekyv8] [11|https://www.fembed.com/v/p6ogknxjx9j]] [012|https://www.fembed.com/v/eno8r3-1091] [013|https://www.fembed.com/v/mzvk-41g1oq] [014|https://www.fembed.com/v/7z9-rjy229x] [015|https://www.fembed.com/v/7qv7jwe3wvg] [016|https://www.fembed.com/v/4d9j2x4jyv1] [017|https://www.fembed.com/v/6mo23j-6d9r] [018|https://www.fembed.com/v/yx934j-eqvl] [019|https://www.fembed.com/v/5jo46j-yxv0] [020|https://www.fembed.com/v/1lo6dj-8l95] [021|https://www.fembed.com/v/7qv70j-gw9g] [022|https://www.fembed.com/v/4lo0kj-qxvq] [023|https://www.fembed.com/v/8godrwlnpvy] [024|https://www.fembed.com/v/809en4xl79j] [025|https://www.fembed.com/v/mzok-4z519q] [026|https://www.fembed.com/v/2w9mnzw5lv6] [027|https://www.fembed.com/v/3q91zj-52vy] |028|https://www.fembed.com/v/mzokl-6019q] [029|https://www.fembed.com/v/8g9zq5xny9d] [030|https://www.fembed.com/v/1xoqlx1mx94] [031|https://www.fembed.com/v/pm957j-x8ol] [032|https://www.fembed.com/v/pm95jner8ol] [033|https://www.fembed.com/v/54oyq5ygx9l] [034|https://www.fembed.com/v/40oxq5e8yv8] [035|https://www.fembed.com/v/eno8r3-n091] [036|https://www.fembed.com/v/54oy5r-lx9l] [037|https://www.fembed.com/v/zyvnlx018o1] [038|https://www.fembed.com/v/7y9wq5lxx9j] [039|https://www.fembed.com/v/7z9-rjyk29x] [040|https://www.fembed.com/v/6mo23j-ld9r] [041|https://www.fembed.com/v/yxv34j-pqol] [042|https://www.fembed.com/v/5j946j-2xo0] [043|https://www.fembed.com/v/1l96dj-zlv5] [044|https://www.fembed.com/v/7qo70j-mwvg] [045|https://www.fembed.com/v/8g9drwlzpoy] [046|https://www.fembed.com/v/dwvrlxk4pvg] [047|https://www.fembed.com/v/8x9pexpwqv7] [048|https://www.fembed.com/v/3qv1zj-02oy] [049|https://www.fembed.com/v/mz9kl-6x1vq] [050|https://www.fembed.com/v/8gvzq5xkyvd] [051|https://www.fembed.com/v/2wvmlndgl96] [052|https://www.fembed.com/v/1x9qlx13xv4] [053|https://www.fembed.com/v/pmv57j-k89l] [054|https://www.fembed.com/v/059llx78n96] [055|https://www.fembed.com/v/809epnem7oj] [056|https://www.fembed.com/v/549yq5y1xvl] [057|https://www.fembed.com/v/409xq5epyo8] [058|https://www.fembed.com/v/en98r3-q0v1] [059|https://www.fembed.com/v/p69gknx5xvj] [060|https://www.fembed.com/v/5j946jyrxo0] [061|https://www.fembed.com/v/zyonlx0n891] [062|https://www.fembed.com/v/7zv-rjy42vx] [063|https://www.fembed.com/v/7yvwq5lrxvj] [064|https://www.fembed.com/v/4dvj2x4yyo1] [065|https://www.fembed.com/v/6m923j-rdvr] [066|https://www.fembed.com/v/yxo34j-rq9l] [067|https://www.fembed.com/v/5jv46j-1x90] [068|https://www.fembed.com/v/1lv6dj-qlo5] [069|https://www.fembed.com/v/7q970j-lwog] [070|https://www.fembed.com/v/4lv0kj-3x9q] [071|https://www.fembed.com/v/8gvdrwl1p9y] [072|https://www.fembed.com/v/8xvpexp1qo7] [073|https://www.fembed.com/v/dworlxkqpog] [074|https://www.fembed.com/v/3qo1zj-629y] [075|https://www.fembed.com/v/mzvkl-6w1oq] [076|https://www.fembed.com/v/8gozq5xdyod] [077|https://www.fembed.com/v/2womlnd6lv6] [078|https://www.fembed.com/v/1xvqlx1zxo4] [079|https://www.fembed.com/v/pmo57j-z8vl] [080|https://www.fembed.com/v/05vllx73nv6] [081|https://www.fembed.com/v/80vepnez79j] [082|https://www.fembed.com/v/54vyq5y6xol] [083|https://www.fembed.com/v/40vxq5e3y98] [084|https://www.fembed.com/v/p6vgknxlxoj] [085|https://www.fembed.com/v/zy9nlx0d8v1] [086|https://www.fembed.com/v/7zo-rjy82ox] [087|https://www.fembed.com/v/7yowq5lwxoj] [088|https://www.fembed.com/v/4doj2x4ny91] [089|https://www.fembed.com/v/6mv23j-ddor] [090|https://www.fembed.com/v/yx934jgqqvl] [091|https://www.fembed.com/v/5jo46j3rxv0] [092|https://www.fembed.com/v/1lo6dj6ml95] [093|https://www.fembed.com/v/8godrw2qpvy] [094|https://www.fembed.com/v/4lo0kjy1xvq] [095|https://www.fembed.com/v/dw9rlx6dp9g] [096|https://www.fembed.com/v/8xopex3rq97] [097|https://www.fembed.com/v/3q91zjxn2vy] [098|https://www.fembed.com/v/mzokl-en19q] [099|https://www.fembed.com/v/8g9zq5z-y9d] [100|https://www.fembed.com/v/2w9mlnx2lo6] [101|https://www.fembed.com/v/1xoqlx4rx94] [102|https://www.fembed.com/v/pm957j4y8ol] [103|https://www.fembed.com/v/05ollxy4no6] [104|https://www.fembed.com/v/80oepnk07vj] [105|https://www.fembed.com/v/54oyq5kmx9l] [106|https://www.fembed.com/v/40oxq510yv8] [107|https://www.fembed.com/v/eno8r3dw091] [108|https://www.fembed.com/v/p6ogknmex9j] [109|https://www.fembed.com/v/zyvnlx878o1] [110|https://www.fembed.com/v/7z9-rj5729x] [111|https://www.fembed.com/v/7y9wq5pdx9j] [112|https://www.fembed.com/v/4d9j2xlwyv1] [113|https://www.fembed.com/v/6mo23j81d9r] [114|https://www.fembed.com/v/yx934jgkqvl] [115|https://www.fembed.com/v/5jo46j3xxv0] [116|https://www.fembed.com/v/1lo6dj61l95] [117|https://www.fembed.com/v/7qv70j7nw9g] [118|https://www.fembed.com/v/4lo0kjy0xvq] [119|https://www.fembed.com/v/dw9rlx65p9g] [120|https://www.fembed.com/v/8xopex36q97] [121|https://www.fembed.com/v/3q91zjx72vy] [122|https://www.fembed.com/v/mzokl-e319q] [123|https://www.fembed.com/v/8g9zq5z6y9d] [124|https://www.fembed.com/v/2w9mlnx7lo6] [125|https://www.fembed.com/v/1xoqlx4qx94] [126|https://www.fembed.com/v/pm957j4p8ol] [127|https://www.fembed.com/v/80oepnk57vj] [128|https://www.fembed.com/v/54oyq5kpx9l] [129|https://www.fembed.com/v/40oxq51myv8] [130|https://www.fembed.com/v/p6ogknm7x9j] [131|https://www.fembed.com/v/zyvnlx8z8o1] [132|https://www.fembed.com/v/7z9-rj5n29x] [133|https://www.fembed.com/v/7y9wq5p0x9j] [134|https://www.fembed.com/v/7qo70j7qwvg] [135|https://www.fembed.com/v/5j946j3kxo0] [136|https://www.fembed.com/v/1l96dj6llv5] [137|https://www.fembed.com/v/1lo6dj46l95] [138|https://www.fembed.com/v/zyvnlxg28o1] [139|https://www.fembed.com/v/7z9-rjq629x] [140|https://www.fembed.com/v/7y9wq5gnx9j] [141|https://www.fembed.com/v/4d9j2xg3yv1] [142|https://www.fembed.com/v/6mo23jx2d9r] [143|https://www.fembed.com/v/yxv34j30qol] [144|https://www.fembed.com/v/7qo70jdewvg] [145|https://www.fembed.com/v/8g9drw5ppoy] [146|https://www.fembed.com/v/4l90kjerxoq] [147|https://www.fembed.com/v/8x9pexg0qv7] [148|https://www.fembed.com/v/mz9kl-gz1vq] [149|https://www.fembed.com/v/8gvzq5gwyvd] [150|https://www.fembed.com/v/1x9qlxgexv4] [151|https://www.fembed.com/v/pmv57j6e89l] [152|https://www.fembed.com/v/059llxgwn96] [153|https://www.fembed.com/v/809epnlx7oj] [154|https://www.fembed.com/v/7zv-rjq12vx] [155|https://www.fembed.com/v/1x9qlxg5xv4] [156|https://www.fembed.com/v/059llxg5n96] [157|https://www.fembed.com/v/2womln-4lv6] [158|https://www.fembed.com/v/1xvqlxg0xo4] [159|https://www.fembed.com/v/40vxq5g7y98] [160|https://www.fembed.com/v/80vepnl679j] [161|https://www.fembed.com/v/env8r3060o1] [162|https://www.fembed.com/v/zy9nlxg68v1] [163|https://www.fembed.com/v/8godrw5gpvy] [164|https://www.fembed.com/v/7qv70jd5w9g] [165|https://www.fembed.com/v/3qo1zj4529y] [166|https://www.fembed.com/v/4lo0kjenxvq] [167|https://www.fembed.com/v/8g9dw344pvy] [168|https://www.fembed.com/v/8xopexg-q97] [169|https://www.fembed.com/v/8godrw5rpvy] [170|https://www.fembed.com/v/dw9rlxglp9g] [171|https://www.fembed.com/v/8xopexgeq97] [172|https://www.fembed.com/v/1lv6dj7wlo5] [173|https://www.fembed.com/v/7q970jd8wog] [174|https://www.fembed.com/v/dworlxgmpog] [175|https://www.fembed.com/v/8x9pexpnqv7] [176|https://www.fembed.com/v/mz9kl-641vq] [177|https://www.fembed.com/v/yxo34j-jq9l] [178|https://www.fembed.com/v/1lv6dj-jlo5] [179|https://www.fembed.com/v/7q970j-jwog] [180|https://www.fembed.com/v/mzvkl-6-1oq]

Được Tài Trợ

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Vua Trò Chơi Phần 3: Kế Thừa - Yu Gi Oh! Gx (2004) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Vua Trò Chơi Phần 3: Kế Thừa - Yu Gi Oh! Gx (2004) Kho Phim Plus
Vua Trò Chơi Phần 3: Kế Thừa - Yu Gi Oh! Gx (2004) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Vua Trò Chơi Phần 3: Kế Thừa - Yu Gi Oh! Gx (2004) Full HD Kho Phim Plus
Vua Trò Chơi Phần 3: Kế Thừa - Yu Gi Oh! Gx (2004) Phụ Đề Kho Phim Plus