Vua Trò Chơi Phần 4 - Yu Gi Oh: Duel Monsters 5DS (2008) Câu chuyện xoay quanh việc 5 Signer sở hữu 5 con rồng kết hợp lại với nhau và tạo ra Crimson Dragon. Sự khác biệt nhất với những bộ “Yu-Gi-Oh!” khác là đua xe và sử dụng bàn đấu để đấu bài, và 1 loại quái thú mới được gọi là Synchro Monsters

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Vua Trò Chơi Phần 4 - Yu Gi Oh: Duel Monsters 5DS (2008)

[Vua Trò Chơi Phần 4 - Yu Gi Oh: Duel Monsters 5DS (2008)]

[stt/Tập 154 / 154] [info] [+] Vua Trò Chơi Phần 4 [/info] [ss] [Phần 1;/2019/07/vua-tro-choi-phan-1.html] [Phần 2;/2019/07/vua-tro-choi-phan-2.html] [Phần 3;/2019/07/vua-tro-choi-phan-3.html] [Phần 4;#*] [Phần 5;/2019/07/vua-tro-choi-phan-5.html] [Phần 6;/2019/07/vua-tro-choi-phan-6.html] [Phần 7;/2019/07/vua-tro-choi-phan-7.html] [/ss] [nd]Duel Monsters 5DS xoay quanh việc 5 Signer sở hữu 5 con rồng kết hợp lại với nhau và tạo ra Crimson Dragon. Sự khác biệt nhất với những bộ “Yu-Gi-Oh!” khác là đua xe và sử dụng bàn đấu để đấu bài, và 1 loại quái thú mới được gọi là Synchro Monsters giới thiệu tới trong bộ này.[/nd] [01|https://www.fembed.com/v/7qv7jkd2wvg] [02|https://www.fembed.com/v/3qv1jlyy2vy] [03|https://www.fembed.com/v/8xopx7g2qv7] [04|https://www.fembed.com/v/yxv3jl33qol] [05|https://www.fembed.com/v/1x9qxdggxv4] [06|https://www.fembed.com/v/409x5nggyo8] [07|https://www.fembed.com/v/7zv-j-qq2ox] [08|https://www.fembed.com/v/6m92jnxxdor] [09|https://www.fembed.com/v/8gvdwy5lpoy] [10|https://www.fembed.com/v/pmv5jj8j89l] [11|https://www.fembed.com/v/mzvk-pg61oq] [12|https://www.fembed.com/v/1xvqxdg1xo4] [13|https://www.fembed.com/v/80ven1le7vj] [15|https://www.fembed.com/v/7yow5zglxoj] [16|https://www.fembed.com/v/8g9z51n4y9d] [17|https://www.fembed.com/v/1xoqxdg4x94] [18|https://www.fembed.com/v/40ox5ng1yv8] [19|https://www.fembed.com/v/5jo4je4dxo0] [20|https://www.fembed.com/v/6mo2jnx6dvr] [21|https://www.fembed.com/v/p6ognpyjx9j] [22|https://www.fembed.com/v/1l96jk78lv5] [23|https://www.fembed.com/v/8gvz51gnyvd] [24|https://www.fembed.com/v/2wvmn3-plo6] [25|https://www.fembed.com/v/7zv-j-qk2ox] [26|https://www.fembed.com/v/en983k0n0v1] [27|https://www.fembed.com/v/6m92jnxldor] [28|https://www.fembed.com/v/yxo3jl3pq9l] [29|https://www.fembed.com/v/7q97jkdmw9g] [30|https://www.fembed.com/v/80oen1-87oj] [31|https://www.fembed.com/v/8gvdwy5zpoy] [32|https://www.fembed.com/v/4lv0jxedxoq] [33|https://www.fembed.com/v/dworx3g4pog] [34|https://www.fembed.com/v/8xvpx7gwq97] [35|https://www.fembed.com/v/809ennwn79j] [36|https://www.fembed.com/v/env83k0q0o1] [37|https://www.fembed.com/v/6mv2jnxrd9r] [38|https://www.fembed.com/v/7qv7jkdlwvg] [39|https://www.fembed.com/v/8xopx7g1qv7] [40|https://www.fembed.com/v/3q91jly629y] [41|https://www.fembed.com/v/pm95jl6z8ol] [42|https://www.fembed.com/v/eno83k0y091] [43|https://www.fembed.com/v/4d9jxkgnyo1] [44|https://www.fembed.com/v/40ox5n8yyv8] [45|https://www.fembed.com/v/6mo2jnxddvr] [46|https://www.fembed.com/v/7qv7jk-ywvg] [47|https://www.fembed.com/v/54oy5eg3x9l] [48|https://www.fembed.com/v/4lo0jx-1x9q] [49|https://www.fembed.com/v/3q91jl-n29y] [50|https://www.fembed.com/v/mzok-p6n19q] [51|https://www.fembed.com/v/40ox5ne0yv8] [52|https://www.fembed.com/v/549y5505xvl] [53|https://www.fembed.com/v/eno83k-w091] [54|https://www.fembed.com/v/p6ognpxex9j] [55|https://www.fembed.com/v/7qo7jk-nwog] [56|https://www.fembed.com/v/8g9dwylepvy] [57|https://www.fembed.com/v/1x9qxd1qxv4] [58|https://www.fembed.com/v/pmv5jl-p89l] [59|https://www.fembed.com/v/4dvjxk4zy91] [60|https://www.fembed.com/v/7q97jk-qw9g] [61|https://www.fembed.com/v/dworx3k0pog] [62|https://www.fembed.com/v/3qo1jl-p2oy] [63|https://www.fembed.com/v/80ven1eg7vj] [64|https://www.fembed.com/v/pmo5jl-m8vl] [65|https://www.fembed.com/v/8godwyl3p9y] [66|https://www.fembed.com/v/7z9-j-kw2vx] [67|https://www.fembed.com/v/mzok-p6419q] [68|https://www.fembed.com/v/7qv7jk-ewvg] [69|https://www.fembed.com/v/3q91jl-q29y] [70|https://www.fembed.com/v/7y9w5zxex9j] [71|https://www.fembed.com/v/54oy5ey-x9l] [72|https://www.fembed.com/v/4d9jxkd6yo1] [73|https://www.fembed.com/v/p6ognpxzx9j] [74|https://www.fembed.com/v/6mo2jn-5dvr] [75|https://www.fembed.com/v/yxv3jle3qol] [76|https://www.fembed.com/v/en9833830v1] [77|https://www.fembed.com/v/2wvmn3d3lo6] [78|https://www.fembed.com/v/409x5nenyo8] [79|https://www.fembed.com/v/8goz51xeyod] [80|https://www.fembed.com/v/54vy5eynxol] [81|https://www.fembed.com/v/5j94jey4x90] [82|https://www.fembed.com/v/1l96jk87lv5] [83|https://www.fembed.com/v/7q97jk-5w9g] [84|https://www.fembed.com/v/05vlxe7pnv6] [85|https://www.fembed.com/v/zy9nx40k8v1] [86|https://www.fembed.com/v/8g9dwyn5pvy] [87|https://www.fembed.com/v/7yow5zl-xoj] [88|https://www.fembed.com/v/4l90jxqexvq] [89|https://www.fembed.com/v/4dojxk40yv1] [90|https://www.fembed.com/v/6mv2jn-yd9r] [91|https://www.fembed.com/v/yx93jl-4qvl] [92|https://www.fembed.com/v/5jo4je-6xo0] [93|https://www.fembed.com/v/7qv7jk-0wvg] [94|https://www.fembed.com/v/1lo6jk-dl95] [95|https://www.fembed.com/v/8godwylrp9y] [96|https://www.fembed.com/v/4lo0jx-kx9q] [97|https://www.fembed.com/v/8xopx7peqv7] [98|https://www.fembed.com/v/dw9rx3klp9g] [99|https://www.fembed.com/v/3q91jl-z29y] [100|https://www.fembed.com/v/mzok-p6l19q] [101|https://www.fembed.com/v/8g9z51xqy9d] [102|https://www.fembed.com/v/7zv-jjej2ox] [103|https://www.fembed.com/v/2w9mn3dllv6] [104|https://www.fembed.com/v/059lxergn96] [105|https://www.fembed.com/v/pmv5jlx689l] [106|https://www.fembed.com/v/1xoqxd1lx94] [107|https://www.fembed.com/v/eno83k-r091] [108|https://www.fembed.com/v/7z9-j-yr2vx] [109|https://www.fembed.com/v/7y9w5zlqx9j] [110|https://www.fembed.com/v/40vx5d1my98] [111|https://www.fembed.com/v/yx93jl-jqvl] [112|https://www.fembed.com/v/8gvdww--poy] [113|https://www.fembed.com/v/7qv7jk-jwvg] [114|https://www.fembed.com/v/8godwylwp9y] [115|https://www.fembed.com/v/dworxxmmpog] [116|https://www.fembed.com/v/3q91jl-j29y] [117|https://www.fembed.com/v/8g9z51x5y9d] [118|https://www.fembed.com/v/1xoqxd1xx94] [119|https://www.fembed.com/v/05olxe7xno6] [120|https://www.fembed.com/v/80oen1en7oj] [121|https://www.fembed.com/v/54oy5ey5x9l] [122|https://www.fembed.com/v/eno83k-3091] [123|https://www.fembed.com/v/p6ognpxnx9j] [124|https://www.fembed.com/v/4d9jxk4xyo1] [125|https://www.fembed.com/v/6mo2jn-jdvr] [126|https://www.fembed.com/v/yxv3jl-8qol] [127|https://www.fembed.com/v/5j94je-8x90] [128|https://www.fembed.com/v/6m92jn-edor] [129|https://www.fembed.com/v/3qo1jl-32oy] [130|https://www.fembed.com/v/409x5n8gyo8] [131|https://www.fembed.com/v/1lv6jk-0lo5] [132|https://www.fembed.com/v/54vy5ey2xol] [133|https://www.fembed.com/v/zy9nx40y8v1] [134|https://www.fembed.com/v/dw9rx3kjp9g] [135|https://www.fembed.com/v/7zv-j-kq2ox] [136|https://www.fembed.com/v/4lo0jx-zx9q] [137|https://www.fembed.com/v/p6ognpx0x9j] [138|https://www.fembed.com/v/5jo4je-mxo0] [139|https://www.fembed.com/v/mzok-p6819q] [140|https://www.fembed.com/v/p6ognpx2x9j] [141|https://www.fembed.com/v/zy9nxp8z8v1] [142|https://www.fembed.com/v/8goz55rryod] [143|https://www.fembed.com/v/7qo7jk-6wog] [144|https://www.fembed.com/v/dwvrx3kzpvg] [145|https://www.fembed.com/v/p69gnp4yxvj] [146|https://www.fembed.com/v/54vy5500xol] [147|https://www.fembed.com/v/pmo5jj888vl] [148|https://www.fembed.com/v/7zo-jjee29x] [149|https://www.fembed.com/v/409x5neyyo8] [150|https://www.fembed.com/v/7zv-jjk42ox] [151|https://www.fembed.com/v/yxo3jl-3q9l] [152|https://www.fembed.com/v/6m92jn-wdor] [153|https://www.fembed.com/v/059lxerrn96] [154|https://www.fembed.com/v/mzvk-p6g1oq]

Được Tài Trợ

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Vua Trò Chơi Phần 4 - Yu Gi Oh: Duel Monsters 5DS (2008) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Vua Trò Chơi Phần 4 - Yu Gi Oh: Duel Monsters 5DS (2008) Kho Phim Plus
Vua Trò Chơi Phần 4 - Yu Gi Oh: Duel Monsters 5DS (2008) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Vua Trò Chơi Phần 4 - Yu Gi Oh: Duel Monsters 5DS (2008) Full HD Kho Phim Plus
Vua Trò Chơi Phần 4 - Yu Gi Oh: Duel Monsters 5DS (2008) Phụ Đề Kho Phim Plus