Vua Trò Chơi Phần 5 - Yu Gi Oh Zexal (2011) Yu Gi Oh Zexal kể về nhân vật Tsukumo Yuma là thần bài trong tương lai, kế thừa sự nghiệp của 3 đàn anh đi trước như Muto Yugi; Yuki Judai; Fudo Yusei.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Vua Trò Chơi Phần 5 - Yu Gi Oh Zexal (2011)

[Vua Trò Chơi Phần 5 - Yu Gi Oh Zexal (2011)]

[stt/Tập 146 / 146] [info] [+] Vua Trò Chơi Phần 5 [/info] [ss] [Phần 1;/2019/07/vua-tro-choi-phan-1.html] [Phần 2;/2019/07/vua-tro-choi-phan-2.html] [Phần 3;/2019/07/vua-tro-choi-phan-3.html] [Phần 4;/2019/07/vua-tro-choi-phan-4.html] [Phần 5;#*] [Phần 6;/2019/07/vua-tro-choi-phan-6.html] [Phần 7;/2019/07/vua-tro-choi-phan-7.html] [/ss] [nd]Yu Gi Oh Zexal kể về nhân vật Tsukumo Yuma là thần bài trong tương lai, kế thừa sự nghiệp của 3 đàn anh đi trước như Muto Yugi; Yuki Judai; Fudo Yusei. Yuma là 1 cậu bé vụng về, hậu đậu nhưng có 1 ý chí khiến mọi fan xem yu-gi đêề khăm phục đó là luôn muốn “Chinh phục được bầu trời cao”. Trước sự thử thách vô cùng lớn đó Yuma cùng với 1 người bạn của anh là Astral ( Người có liên quan đến những lá bài Numbers) sẽ có đi đến được chân trời xanh không?[/nd] [001|https://www.fembed.com/v/6mv2jjl8d9r] [002|https://www.fembed.com/v/5jo4jewwxo0] [003|https://www.fembed.com/v/8gvz5334yvd] [004|https://www.fembed.com/v/2wvmnkk0lo6] [005|https://www.fembed.com/v/059lxkkdn96] [006|https://www.fembed.com/v/809engg879j] [007|https://www.fembed.com/v/549y5443xvl] [008|https://www.fembed.com/v/p69gnww8xvj] [009|https://www.fembed.com/v/zyonx33r891] [010|https://www.fembed.com/v/7yvw5mmexvj] [011|https://www.fembed.com/v/6m92jmmwdor] [012|https://www.fembed.com/v/7qv7jk66wvg] [013|https://www.fembed.com/v/4lo0jxq8x9q] [014|https://www.fembed.com/v/dworx00gpog] [015|https://www.fembed.com/v/8goz533gyod] [016|https://www.fembed.com/v/2womnkk-l96] [017|https://www.fembed.com/v/pmo5jmm68vl] [018|https://www.fembed.com/v/05vlxkkgnv6] [019|https://www.fembed.com/v/80venggl7vj] [020|https://www.fembed.com/v/54vy544wxol] [021|https://www.fembed.com/v/40vx522gy98] [022|https://www.fembed.com/v/env83jj00o1] [023|https://www.fembed.com/v/7zo-j00q29x] [024|https://www.fembed.com/v/7yow5mmgxoj] [025|https://www.fembed.com/v/4dojxeegyv1] [026|https://www.fembed.com/v/6mv2jmmxd9r] [027|https://www.fembed.com/v/5jo4jkk-xo0] [028|https://www.fembed.com/v/7qv7jqq-wvg] [029|https://www.fembed.com/v/dw9rx3zzp9g] [030|https://www.fembed.com/v/mzok-p7719q] [031|https://www.fembed.com/v/8xopx55pqv7] [032|https://www.fembed.com/v/3q91jpp-29y] [033|https://www.fembed.com/v/mzok-22619q] [034|https://www.fembed.com/v/1lo6jne1l95] [035|https://www.fembed.com/v/yxv3jm0nqol] [036|https://www.fembed.com/v/p6ognpmrx9j] [037|https://www.fembed.com/v/7qo7jqe1wog] [038|https://www.fembed.com/v/7z9-j-5l2vx] [039|https://www.fembed.com/v/80oen4x07oj] [040|https://www.fembed.com/v/yxv3jlgdqol] [041|https://www.fembed.com/v/8gvz53w2yvd] [042|https://www.fembed.com/v/8g9dwdp7pvy] [043|https://www.fembed.com/v/1x9qx7ewxv4] [044|https://www.fembed.com/v/1l96jk6plv5] [045|https://www.fembed.com/v/059lxkwqn96] [046|https://www.fembed.com/v/7qo7jk73wog] [047|https://www.fembed.com/v/3qv1jpqg2vy] [048|https://www.fembed.com/v/8x9px50qqo7] [049|https://www.fembed.com/v/809engxd79j] [050|https://www.fembed.com/v/2w9mnzw2lv6] [051|https://www.fembed.com/v/pm95jney8ol] [052|https://www.fembed.com/v/en983l670v1] [053|https://www.fembed.com/v/409x52r6yo8] [054|https://www.fembed.com/v/1lv6jln1lo5] [055|https://www.fembed.com/v/549y54-7xvl] [056|https://www.fembed.com/v/7yvw5mn2xvj] [057|https://www.fembed.com/v/3q91jl5w29y] [058|https://www.fembed.com/v/7qo7jql1wog] [059|https://www.fembed.com/v/yxo3jmrdq9l] [060|https://www.fembed.com/v/2womn3-ll96] [061|https://www.fembed.com/v/8xopx5nmqv7] [062|https://www.fembed.com/v/8g9z53pey9d] [063|https://www.fembed.com/v/pm95jmn28ol] [064|https://www.fembed.com/v/eno83jlz091] [065|https://www.fembed.com/v/4dvjxenqy91] [066|https://www.fembed.com/v/40vx5x7zy98] [067|https://www.fembed.com/v/05vlxk35nv6] [068|https://www.fembed.com/v/80veng467vj] [069|https://www.fembed.com/v/7qv7jqw5wvg] [070|https://www.fembed.com/v/dw9rx0n-p9g] [071|https://www.fembed.com/v/3q91jpr829y] [072|https://www.fembed.com/v/dw9rx0q-p9g] [073|https://www.fembed.com/v/7yow5mwyxoj] [074|https://www.fembed.com/v/80oeng477oj] [075|https://www.fembed.com/v/40ox52xjyv8] [076|https://www.fembed.com/v/8g9z53dny9d] [077|https://www.fembed.com/v/eno83jyn091] [078|https://www.fembed.com/v/dwvrx0q4pvg] [079|https://www.fembed.com/v/4lv0jl33xoq] [080|https://www.fembed.com/v/zyvnx32q8o1] [081|https://www.fembed.com/v/7z9-j06p2vx] [082|https://www.fembed.com/v/4d9jxe31yo1] [083|https://www.fembed.com/v/yxv3jm1zqol] [084|https://www.fembed.com/v/5j94jknmx90] [085|https://www.fembed.com/v/mz9k-2481vq] [086|https://www.fembed.com/v/1x9qx7n8xv4] [087|https://www.fembed.com/v/pmv5jmnq89l] [088|https://www.fembed.com/v/yx93jl--qvl] [089|https://www.fembed.com/v/p69gnw12xvj] [090|https://www.fembed.com/v/54oy5eyyx9l] [091|https://www.fembed.com/v/54vy54r3xol] [092|https://www.fembed.com/v/p6vgnw18xoj] [093|https://www.fembed.com/v/env83jl70o1] [094|https://www.fembed.com/v/7zo-j06w29x] [095|https://www.fembed.com/v/zyvnx4008o1] [096|https://www.fembed.com/v/yx93jm13qvl] [097|https://www.fembed.com/v/1lo6jln7l95] [098|https://www.fembed.com/v/7qv7jwnxwvg] [099|https://www.fembed.com/v/8xopxn6lqv7] [100|https://www.fembed.com/v/8xopx7pwqv7] [101|https://www.fembed.com/v/3q91jl-029y] [102|https://www.fembed.com/v/8g9z51xky9d] [103|https://www.fembed.com/v/2w9mn3dglv6] [104|https://www.fembed.com/v/5jv4jkndxv0] [105|https://www.fembed.com/v/059lx622n96] [106|https://www.fembed.com/v/6mv2jn8pd9r] [107|https://www.fembed.com/v/4dojxerryv1] [108|https://www.fembed.com/v/7zo-j01129x] [109|https://www.fembed.com/v/6mv2jm55d9r] [110|https://www.fembed.com/v/pmo5jl4l8vl] [111|https://www.fembed.com/v/5jo4jkqexo0] [112|https://www.fembed.com/v/8godwdpyp9y] [113|https://www.fembed.com/v/4lo0jlrxx9q] [114|https://www.fembed.com/v/2w9mnkw3lv6] [115|https://www.fembed.com/v/1xoqx7edx94] [116|https://www.fembed.com/v/pm95jmel8ol] [117|https://www.fembed.com/v/80oengx17oj] [118|https://www.fembed.com/v/54oy54-ex9l] [119|https://www.fembed.com/v/4d9jxerkyo1] [120|https://www.fembed.com/v/6mo2jm5ndvr] [121|https://www.fembed.com/v/7qv7jqezwvg] [122|https://www.fembed.com/v/8godwdpxp9y] [123|https://www.fembed.com/v/80oengxy7oj] [124|https://www.fembed.com/v/05olxeyqno6] [125|https://www.fembed.com/v/80oen1kd7oj] [126|https://www.fembed.com/v/dworxlgmpog] [127|https://www.fembed.com/v/zyvnx48e8o1] [128|https://www.fembed.com/v/7qv7jwenwvg] [129|https://www.fembed.com/v/3qv1jlx22vy] [130|https://www.fembed.com/v/4dvjxerqy91] [131|https://www.fembed.com/v/8gvdwdp0poy] [132|https://www.fembed.com/v/4dojxxy3yv1] [133|https://www.fembed.com/v/5jo4je35xo0] [134|https://www.fembed.com/v/pm95jme18ol] [135|https://www.fembed.com/v/40ox52r-yv8] [136|https://www.fembed.com/v/54oy54-8x9l] [137|https://www.fembed.com/v/7y9w5m2-x9j] [138|https://www.fembed.com/v/7z9-j01g2vx] [139|https://www.fembed.com/v/8g9dwdprpvy] [140|https://www.fembed.com/v/7qo7jqe0wog] [141|https://www.fembed.com/v/8godwyj4p9y] [142|https://www.fembed.com/v/8x9px50eqo7] [143|https://www.fembed.com/v/3qv1jpqz2vy] [144|https://www.fembed.com/v/8gvz53wqyvd] [145|https://www.fembed.com/v/2wvmnkwllo6] [146|https://www.fembed.com/v/409x52rqyo8]

Được Tài Trợ

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Vua Trò Chơi Phần 5 - Yu Gi Oh Zexal (2011) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Vua Trò Chơi Phần 5 - Yu Gi Oh Zexal (2011) Kho Phim Plus
Vua Trò Chơi Phần 5 - Yu Gi Oh Zexal (2011) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Vua Trò Chơi Phần 5 - Yu Gi Oh Zexal (2011) Full HD Kho Phim Plus
Vua Trò Chơi Phần 5 - Yu Gi Oh Zexal (2011) Phụ Đề Kho Phim Plus