Vua Trò Chơi Phần 6 - Yu Gi Oh! Arc Five (2014) Yūya Sakaki là một học sinh 14 tuổi có ước muốn trở thành một bài thủ chuyên nghiệp được nhiều người biết đến. Nhưng vào một ngày nọ cậu ấy đột nhiên tham gia vào một giải đấu Vô địch toàn thế giới.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Vua Trò Chơi Phần 6 - Yu Gi Oh! Arc Five (2014)

[Vua Trò Chơi Phần 6 - Yu Gi Oh! Arc Five (2014)]

[stt/Tập 148 / 148] [info] [+] Vua Trò Chơi Phần 6 [/info] [ss] [Phần 1;/2019/07/vua-tro-choi-phan-1.html] [Phần 2;/2019/07/vua-tro-choi-phan-2.html] [Phần 3;/2019/07/vua-tro-choi-phan-3.html] [Phần 4;/2019/07/vua-tro-choi-phan-4.html] [Phần 5;/2019/07/vua-tro-choi-phan-5.html] [Phần 6;#*] [Phần 7;/2019/07/vua-tro-choi-phan-7.html] [/ss] [nd] Yūya Sakaki là một học sinh 14 tuổi có ước muốn trở thành một bài thủ chuyên nghiệp được nhiều người biết đến. Nhưng vào một ngày nọ cậu ấy đột nhiên tham gia vào một giải đấu Vô địch toàn thế giới. Trong giải đấu này cũng ấy đã đương đầu với nhà vô địch năm trước. Nhưng cũng chính vì khó khăn này đã khiến nghị lực muốn trở thành bài thủ chuyên nghiệp của cậu ta mạnh mẽ hơn trước nữa. [/nd] [001|https://www.fembed.com/v/1lv6dgx3lo5] [002|https://www.fembed.com/v/4lo0kgpnxvq] [003|https://www.fembed.com/v/dworl1jrpog] [004|https://www.fembed.com/v/8xvpeqldqo7] [005|https://www.fembed.com/v/3qo1zgmd29y] [006|https://www.fembed.com/v/mzvklqk11oq] [007|https://www.fembed.com/v/dw9rl18-p9g] [008|https://www.fembed.com/v/8gozq2j0yod] [009|https://www.fembed.com/v/2womlqm4lv6] [010|https://www.fembed.com/v/1xvqlwj0xo4] [011|https://www.fembed.com/v/pmo57gw18vl] [012|https://www.fembed.com/v/80vepd7679j] [013|https://www.fembed.com/v/env8rgx60o1] [014|https://www.fembed.com/v/p6vgkr0dxoj] [015|https://www.fembed.com/v/7zo-rlp32ox] [016|https://www.fembed.com/v/8xopeql-q97] [017|https://www.fembed.com/v/8godr76rpvy] [018|https://www.fembed.com/v/dw9rl1jlp9g] [019|https://www.fembed.com/v/409xq6j5yo8] [020|https://www.fembed.com/v/1lo6dgx0l95] [021|https://www.fembed.com/v/7qv701xrw9g] [022|https://www.fembed.com/v/dw9rl1jyp9g] [023|https://www.fembed.com/v/8xopeqlyq97] [024|https://www.fembed.com/v/mzvk--nm1oq] [025|https://www.fembed.com/v/1xoqlwjyx94] [026|https://www.fembed.com/v/4lv0kgzwx9q] [027|https://www.fembed.com/v/1xvqlwjkxo4] [028|https://www.fembed.com/v/05vllqzdnv6] [029|https://www.fembed.com/v/40vxq6jyy98] [030|https://www.fembed.com/v/env8rgx70o1] [031|https://www.fembed.com/v/zy9nleqr8v1] [032|https://www.fembed.com/v/8godr765pvy] [033|https://www.fembed.com/v/3q91zgmy2vy] [034|https://www.fembed.com/v/2w9mlqm-lo6] [035|https://www.fembed.com/v/05ollqzgno6] [036|https://www.fembed.com/v/2w9mlq81lo6] [037|https://www.fembed.com/v/409xqpg7yo8] [038|https://www.fembed.com/v/p6ogkr0yx9j] [039|https://www.fembed.com/v/en98rgxd0v1] [040|https://www.fembed.com/v/54oyq7x8x9l] [041|https://www.fembed.com/v/7zv-rlp52vx] [042|https://www.fembed.com/v/8gvdr76jp9y] [043|https://www.fembed.com/v/4lv0kgz2x9q] [044|https://www.fembed.com/v/mzvklqkj1oq] [045|https://www.fembed.com/v/3qo1zgm429y] [046|https://www.fembed.com/v/1xvqlwj6xo4] [047|https://www.fembed.com/v/zyvnleq18o1] [048|https://www.fembed.com/v/7z9-rlpk29x] [049|https://www.fembed.com/v/7y9wq4jxx9j] [050|https://www.fembed.com/v/80oepd7m7vj] [051|https://www.fembed.com/v/05oll8ygno6] [052|https://www.fembed.com/v/mz9klqkw1vq] [053|https://www.fembed.com/v/7yvwq4jwxvj] [054|https://www.fembed.com/v/5jv46gmrx90] [055|https://www.fembed.com/v/1lv6dz-wlo5] [056|https://www.fembed.com/v/05vll870nv6] [057|https://www.fembed.com/v/7qv70m-rw9g] [058|https://www.fembed.com/v/40oxqpe4yv8] [059|https://www.fembed.com/v/dw9rl4kjp9g] [060|https://www.fembed.com/v/2womlq82lv6] [061|https://www.fembed.com/v/05vllq-4nv6] [062|https://www.fembed.com/v/pm957k-w8ol] [063|https://www.fembed.com/v/1x9ql318xv4] [064|https://www.fembed.com/v/8g9dr7mrpoy] [065|https://www.fembed.com/v/54vyq1y3xol] [066|https://www.fembed.com/v/7yowqrlexoj] [067|https://www.fembed.com/v/6mv23r-wdor] [068|https://www.fembed.com/v/40vxq6w0y98] [069|https://www.fembed.com/v/mz9klq8l1vq] [070|https://www.fembed.com/v/env8rgew0o1] [071|https://www.fembed.com/v/3q91z0-y2vy] [072|https://www.fembed.com/v/mzoklx6g19q] [073|https://www.fembed.com/v/8gvzq28qyvd] [074|https://www.fembed.com/v/3qv1z0-x2oy] [075|https://www.fembed.com/v/6mv23gk1dor] [076|https://www.fembed.com/v/1lo6dg51l95] [077|https://www.fembed.com/v/pmv57gq789l] [078|https://www.fembed.com/v/mz9klx6e1vq] [079|https://www.fembed.com/v/4lo0kgp0xvq] [080|https://www.fembed.com/v/pmv57k-489l] [081|https://www.fembed.com/v/409xqpe1yo8] [082|https://www.fembed.com/v/7q970m-pwog] [083|https://www.fembed.com/v/8x9pew3nqv7] [084|https://www.fembed.com/v/3q91zg172vy] [085|https://www.fembed.com/v/4doj2ylly91] [086|https://www.fembed.com/v/yx934pg7qvl] [087|https://www.fembed.com/v/mzoklxej19q] [088|https://www.fembed.com/v/2w9mlgxjlo6] [089|https://www.fembed.com/v/40oxqp1kyv8] [090|https://www.fembed.com/v/eno8rqd1091] [091|https://www.fembed.com/v/7y9wqrp1x9j] [092|https://www.fembed.com/v/5jo4623yxv0] [093|https://www.fembed.com/v/1lo6dz68l95] [094|https://www.fembed.com/v/4lo0kdyqxvq] [095|https://www.fembed.com/v/8g9zqkzny9d] [096|https://www.fembed.com/v/pm957k4x8ol] [097|https://www.fembed.com/v/80oepmk-7vj] [098|https://www.fembed.com/v/7z9-r45k29x] [99+100|https://www.fembed.com/v/1l96dz6zlv5] [101|https://www.fembed.com/v/5j946232xo0] [102|https://www.fembed.com/v/8g9drz2zpoy] [103|https://www.fembed.com/v/4l90kdydxoq] [104|https://www.fembed.com/v/pmv57k4k89l] [105|https://www.fembed.com/v/059ll8y8n96] [106|https://www.fembed.com/v/549yq1k1xvl] [107|https://www.fembed.com/v/8gvdrzj3p9y] [108|https://www.fembed.com/v/2womn185l96] [109|https://www.fembed.com/v/7yow5-wpxoj] [110|https://www.fembed.com/v/1xvql36nxo4] [111|https://www.fembed.com/v/p6ogn62gx9j] [112|https://www.fembed.com/v/1lo6dzrml95] [113|https://www.fembed.com/v/8xopew4rq97] [114|https://www.fembed.com/v/80ven3zk7vj] [115|https://www.fembed.com/v/80oepmj07vj] [116|https://www.fembed.com/v/05oll8j1no6] [117|https://www.fembed.com/v/80oepmj57vj] [118|https://www.fembed.com/v/4d9jx08myo1] [119|https://www.fembed.com/v/5j94j5mgx90] [120|https://www.fembed.com/v/6mo23r6pd9r] [121|https://www.fembed.com/v/1l96dzrllv5] [122|https://www.fembed.com/v/7qo70mpqwvg] [123|https://www.fembed.com/v/8g9drzjdpoy] [124|https://www.fembed.com/v/4l90jnpgxvq] [125|https://www.fembed.com/v/4l90kd2lxoq] [126|https://www.fembed.com/v/40vxqpk6y98] [127|https://www.fembed.com/v/8x9pew45qv7] [128|https://www.fembed.com/v/2wvmlgjkl96] [129|https://www.fembed.com/v/059ll8jkn96] [130|https://www.fembed.com/v/809epmjg7oj] [131|https://www.fembed.com/v/dwvrx-81pvg] [132|https://www.fembed.com/v/7z9-jjpn2vx] [133|https://www.fembed.com/v/549yq1z4xvl] [134|https://www.fembed.com/v/409xqpk2yo8] [135|https://www.fembed.com/v/en98rq1j0v1] [136|https://www.fembed.com/v/p69gk5jwxvj] [137|https://www.fembed.com/v/7yvwqr1mxvj] [138|https://www.fembed.com/v/p6vgk5jrxoj] [139|https://www.fembed.com/v/5jv462dnx90] [140|https://www.fembed.com/v/409x5-w6yo8] [141|https://www.fembed.com/v/4doj2yjqy91] [142|https://www.fembed.com/v/dworl47npog] [143|https://www.fembed.com/v/3qo1z04r29y] [144|https://www.fembed.com/v/mzvklxj41oq] [145|https://www.fembed.com/v/2womlgjzlv6] [146|https://www.fembed.com/v/05vll8j6nv6] [147|https://www.fembed.com/v/4lo0jn32x9q] [148|https://www.fembed.com/v/40vxqpkxy98]

Được Tài Trợ

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Vua Trò Chơi Phần 6 - Yu Gi Oh! Arc Five (2014) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Vua Trò Chơi Phần 6 - Yu Gi Oh! Arc Five (2014) Kho Phim Plus
Vua Trò Chơi Phần 6 - Yu Gi Oh! Arc Five (2014) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Vua Trò Chơi Phần 6 - Yu Gi Oh! Arc Five (2014) Full HD Kho Phim Plus
Vua Trò Chơi Phần 6 - Yu Gi Oh! Arc Five (2014) Phụ Đề Kho Phim Plus